FORSIDE

Vores vigtigste nyheder

Generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Fyns Militærhistoriske Museum tirsdag d. 27. februar 2024 kl. 1900 på Dannevirke Soldaterhjem.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.

2. Formanden aflægger beretning, herunder fremtidig virksomhed


3. Kassereren fremlægger regnskab og forslag til kontingent for næstfølgende år. Se
nedenstående pkt. 4.

4. Indkomne forslag.

Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægter:
Vedtægtsændringer:
- Afløser for O.V. Pedersen er vakant. Denne post var permanent og foreslås ændret til en ordinær bestyrelsespost. Bestyrelsen foreslår i denne forbindelse vedtægtsændring som anført nedenfor. Gammel Stk.1Bestyrelsen, der består af6 medlemmer, og den daglige leder vælges for en 2-års periode på den ordinære generalforsamling.Den daglige leder
indgårsom overtalligt 7. bestyrelsesmedlem på vilkår som de øvrige bestyrelsesmedlemmer, men er ikke på valg i sin funktionsperiode.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær blandt bestyrelsens medlemmer.
3 bestyrelsesmedlemmer er på valg pr. år. Genvalg kan finde sted. 1 suppleant vælges for 1 år ad gangen.
Foreslåede ændringer:
Nyt Stk. 1 Bestyrelsen består af7 medlemmerder vælges for en 2-års periode på den ordinære generalforsamling.3 bestyrelsesmedlemmer er på valg lige år, 4  bestyrelsesmedlemmer er på valg ulige år. Genvalg kan finde sted. 1 suppleant vælges for 1 år ad gangen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær blandt bestyrelsens medlemmer.


Kontingent:
Vedrørende kontingent foreslås en årlig stigning på 10kr. med virkning fra januar 2025.

5. Valg til bestyrelse:

Bestyrelsen består af 6 medlemmer - der vælges på generalforsamlingen for en 2-års periode.
På valg i år er 3 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant og 2 revisorer.
Søren Rabenhøj ønsker at udtræde af bestyrelsen pga. sygdom.
På valg er: Lars Neumann, Irene Andersen og Ib Pedersen.
Lars Neumann og Irene Andersen er villig til genvalg. Ib Pedersen ønsker ikke genvalg for en 2-års periode.
Bestyrelsen indstiller Bjørn Koch Klausen som ny til bestyrelsen. For Søren Rabenhøj skal vælges 1 bestyrelsesmedlem for 1 år, Ib Pedersen er villig til at indgå i posten for Søren Rabenhøj for 1 år. Suppleant Thomas Davidsen modtager genvalg. Revisorerne: Jørgen Emdal Larsen og Søren Baj Lund modtager genvalg.

6 Eventuelt

Sager der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest
14 dage før mødets afholdelse.

Med venlig hilsen Lars Neumann

De små nyheder

Så nåede vores elevator til stueetagen, vi glæder os til den bliver monteret og sat i drift

Vi søger frivillige ! Alle er velkommen

Vi har pr. 01.01.2024 justeret vores adgangspriser til følgende:


Voksen 60 kr.

Unge 12 – 18 år 30 kr.