VORES HISTORIE

Fyns Militærhistoriske Museums historie:

 

I foråret 1983 påbegyndtes indsamling af effekter med relation til fynsk forsvar gennem tiderne med vægten på genstande med tilknytning til Fynske Livregiment. Kasernekommandantskabet stillede loftetagen på kasernens ældste bygning, den såkaldte vinterkaserne, til rådighed til udstilling af de fra mange sider modtagne effekter.

I efteråret 1984 var der indkommet så mange ting, at der i forbindelse med Fynske Livregiments 370-års fødselsdag kunne foretages en officiel åbning af det, der på dette tidspunkt blev benævnt Fyns Militærhistoriske Samling.
Åbningen blev celebreret ved Hans Kongelige Højhed Prins Henriks tilstedeværelse, idet prinsen foretog den officielle indvielse.

Allerede inden indvielsen var der begyndt at komme gæster til samlingen. Der var næsten ugentligt skoleklasser, som her fik et tilskud til historieundervisningen, men også private – både enkeltpersoner og grupper – kiggede ind.

Men også på anden måde blev der vist interesse. Et par repræsentanter fra Hjemmeværnet indfandt sig og spurgte, om der kunne afses en niche, hvor det fynske Hjemmeværn kunne oprette en historisk samling, hvilket blev accepteret. Ikke længe efter spurgte man fra den kreds, som kaldte sig EX-ARMY 45, og som bestod af danske mænd, som i deres ungdom havde tjent i den engelske hær, om ikke også de kunne blive repræsenteret på samlingen. Dette blev også accepteret. Under den tyske besættelse 1940 – 45 gik mange, som tidligere havde aftjent deres værnepligt ved Fynske Livregiment, ind i modstandsbevægelsen, og det var således naturligt, at kreere en udstilling som viser effekter af forskellige af forskellige slags fra frihedskampen. Netop denne del af udstillingen har gennem tiden haft særlig interesse for de mange besøgende skoleklasser.

Ved en stiftende generalforsamling blev Fyns Militærhistoriske Samling d. 6. juni 1996 gjort til en selvejende institution. Der blev ved denne lejlighed valgt en bestyrelse, som konstituerede sig med formand, næstformand, kasserer, daglig leder samt to bestyrelsesmedlemmer. Love og bestemmelser, som var udarbejdet i forvejen, blev omdelt til deltagerne i generalforsamlingen, som vedtog det skrevne.

Som det vil huskes ændredes verdenssituationen drastisk i løbet af 1990-erne, hvilket blandt meget andet medførte en betragtelig nedskæring af antallet af hærens regimenter. Fynske Livregiment var en af de afdelinger, som faldt for sparekniven, men garnisonen overlevede som sergentskole, men kun kort. Da sergentskolen forsvandt, flyttede Hunderupskolen ind, og nu var der ikke længere plads til den historiske samling oppe under taget på vinterkasernen. Den måtte flytte, men hvorhen???
Henvendelse til Odense Kommune om hjælp til et sted hvor samlingen kunne huses forløb resultatløs, indtil man fra samlingens side gjorde kommunen opmærksom på, at hovedbygningen på Kragsbjerggård, som ejedes af kommunen, stod ubenyttet hen og havde gjort det i årevis. Dette resulterede i, at bemeldte bygning blev stillet til rådighed for samlingen.

Flytningen fra kasernen til Kragsbjerggård skete 27. – 29. maj 2002. Bygningen var inden indflytningen – ved hovedsagelig frivillig arbejdskraft – gjort så anvendelig til musealt formål, som en næsten 300 år gammel og forsømt bygning med rimelighed kan forventes at blive, de pekuniære forhold ligeledes taget i betragtning.

I de 19 år der var gået, siden samlingen påbegyndtes, havde den daglige leder været ene om forvaltningen af samlingen, men med fire pensionisters hjælp kom samlingen ”på benene” i løbet af sommeren, således at der kunne holdes en officiel indvielse i det nye domicil d. 17. november 2002, som var 388-års dagen for Fynske Livregiments oprettelse.

I dette proprietærgårdsmiljø havde samlingen til huse indtil Odense Kommune opsagde lejemålet med udgangen af år 2015. Bestyrelsen fik et privat lejemål i stand beliggende i Dannebrogsgade nr. 1, som efter en modernisering blev taget i anvendelse som museum (det var nu samlingens benævnelse) i efteråret 2016.  Denne bygning var i mange henseender ideel til museumsanvendelse, men hvor længe var Adam i Paradis? Allerede efter godt og vel et år opsagde udlejeren lejemålet og igen måtte museets mange effekter pakkes ned. Og gøres klar til flytning.

Ved forhandling med Odense Kommune overtog Fyns Militærhistoriske Museum den tidligere administrationsbygning samt vagt- og arrestbygningen på kasernen på Sdr. Boulevard 21. Således er vi nu tilbage, hvor det hele startede for 36 år siden. Et stort moderniseringsarbejde er i gang i skrivende stund – dvs. december 2019 – og mon ikke vi kan være færdige med stueetagen til foråret, så de der faldt d. 9.april 1940, kan æres på behørig vis